Interior, Teapot
Interior, Teapot

watercolour on cotton rag 14 x 19cm

Interior, Horse
Interior, Horse

watercolour on cotton rag 14 x 19cm

Interior, Pansies
Interior, Pansies

watercolour on cotton rag 14 x 19cm

Interior, African Violet
Interior, African Violet

watercolour on cotton rag 14 x 19cm

Self Portrait (May 2014)
Self Portrait (May 2014)

watercolour on cotton rag 42 x 38cm